Regulamin

Regulamin sklepu internetowego https://www.migumig.pl/miguszop/ określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

 • § 1 Definicje

 • § 2 Kontakt ze Sprzedawcą

 • § 3 Wymogi techniczne

 • § 4 Zakupy w Sklepie

 • § 5 Płatności

 • § 6 Realizacja zamówienia

 • § 7 Prawo odstąpienia od umowy

 • § 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 • § 9 Reklamacje

 • § 10 Dane osobowe

 • § 11 Zastrzeżenia

 • Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu, które są  niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Od 1 stycznia 2021 przez Konsumenta rozumie się także Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą ze Spółką za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://www.migumig.pl/miguszop/ umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy MiguSzop prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://www.migumig.pl/miguszop/

Sprzedawca – MiguMig-ZABAWY Z JĘZYKIEM MIGOWYM JOWITA ŁECHTAŃSKA, ul. Konwaliowa 12, 62-303 Bierzglinek, Numer NIP 7891789523 Numer REGON 384738159

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: 62-300 Września, ul. Konwaliowa 12, 62-303 Bierzglinek, Adres e-mail: kontakt@migumig.pl Telefon: 504 001 929

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu potrzebne są:

 • urządzenie z dostępem do Internetu

 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest posiadanie przez kupującego aktywnego adresu e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Kupujący może dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

2. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie., Kupujący  podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

3. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami całkowitymi i podawane są w złotych polskich. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.

4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą oraz pociąga za sobą obowiązek Kupującego do zapłaty ceny całkowitej.

5. Cenę całkowitą zamówienia stanowią: cena za towar objęty zamówieniem oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

6. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia towaru. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy zamówienia.

7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru, na adres email Kupującego podany przy złożeniu zamówienia.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany na stronie internetowej Sprzedawcy oraz wysłany na adres email Kupującego wskazany podczas składania zamówienia;

b. za pośrednictwem platformy płatniczej: https://www.przelewy24.pl/, zgodnie z zasadami określonymi przez tą platformę płatniczą;

W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej https://www.przelewy24.pl/ podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest https://www.przelewy24.pl/ .

3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał metodę płatności określoną w § 5 ust. 1 lit. a i lit. b, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia w przeciągu 3 Dni roboczych od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy wartości złożonego przez Kupującego zamówienia (ceny całkowitej).

3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są elektronicznie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6. Kupujący może skorzystać z odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy w ustalonym wcześniej terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru; -w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Towar należy zwrócić na adres: MiguMig-ZABAWY Z JĘZYKIEM MIGOWYM JOWITA ŁECHTAŃSKA, 62-300 Września, ul. Konwaliowa 12, 62-303 Bierzglinek niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

9. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Akceptacja Regulaminu przy złożeniu zamówienia składającego się z treści cyfrowych jest równoznaczna z wyrażeniem zgody przez Konsumenta na otrzymanie ich niezwłocznie, co pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu niebędącemu Konsumentem.

§ 9 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

3. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Kupujący składa reklamację na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

8. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres MiguMig – ZABAWY Z JĘZYKIEM MIGOWYM Jowita Łechtańska ul. Konwaliowa 12, 62-303 Bierzglinek, 62-300 Września.

9. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

10. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji dotyczących działania Sklepu przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sklepu.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu.

7. Integralną częścią Regulaminu stanowią załączniki:

 • wzór formularza odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – pobierz (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Numer faktury/ rachunku: …………………………………………………………

Ja ……………………………………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………………..…

– Adres Konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

*niepotrzebne skreślić

Koszyk
Scroll to Top